RİSK ANALİZİ
Risk Analizi: İşletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi, böylece beklenen veya olası risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır.
Tehlike ve Risk Değerlendirme Çalışmaları:
a. İşe başlamada
– İşyerinin kurulup üretime başlamasından hemen sonra,
– İşyerinin daha önce kurulmuş ve risk analizi ve değerlendirme çalışmalarının hiç yapılmamış olması halinde,
b. Değişiklik durumunda
– İşyerinde, iş, yer, el, teknoloji değişikliği,
– Yeni ve ciddi bir tehlikenin ortaya çıkması,
– Uygulamaların gözden geçirilirken yeni bir durumun tespit edilmiş olması, durumlarından birinin gerçekleşmesi halinde,
c. İş kazası, meslek hastalığı, olay vb. durumunda
– İşyerinin tamamını ya da büyük kısmını etkileyebilecek bir kaza, iş kazası, meslek hastalığı ya da olay vb. durumun meydana gelmiş olması halinde,
d. Düzenli aralıklarla
– İşyerinden ve etkilenme alanından kaynaklanan tehlikelerin ve bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin yapısına ve faaliyetlerdeki ya da işteki değişimin derecesine bağlı olarak yapılabilecektir.
Tehlike ve Risk değerlendirmesi işyerimizde şu şekilde yapılmaktadır:
Risk Analizi çalışmaları iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından sürekli olarak izlenir ve kontrol tedbirlerinin uygulanması ile risk skorları azaltılarak iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilir.
•Belirlenen risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilinceye kadar sürekli izlenir ve kontrol edilir..
•Kabul edilebilir seviyeye indirilen riskler ise olasılık ve şiddetlerinin artmaması için alınmış olan önlemlerin devamlılığı izlenir.
Risk Değerlendirmesi:

Risk Değerlendirmesinin temel amacı, önleme ve koruma olmalıdır ve bir yalnızca kişinin yapacağı bir işlemler zinciri olamaz. Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde belirtilen “risk ekibi” olarak başta iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, iş güvenliği danışmanı, işveren, işveren temsilcisi, işçi, işçi temsilcisi, usta/formen ve ustabaşı ile ilgili bölüm sorumlusu olabilir. Ancak muhtemel riskler tek kişinin gözünden kaçabilir.
Risk Değerlendirmesi İle ilgili İşverenin Yükümlülükleri:
İşverenin risk değerlendirmesi yapmak zorundadır. Risk Değerlendirmesi yapmış olmakla iş sağlığı ve güvenliği sağlamak yükümlülüğü ortadan kalkmaz. İşveren Risk Değerlendirme Ekibine ihtiyaç duyabilecek her türlü bilgi ve belgeyi teslim etmek zorundadır. İşveren araç, gereç, mekân, zaman, gibi gerekli tüm ihtiyaçları karşılar. Görevleri yerine getirirken risk ekibinin hak ve yetkilerini kısıtlayamaz. İşverenin tüm bilgi ve belgeleri diğer taraflara izinsiz aktarılamaz ve bu kişilerce korunup gizli tutulmalıdır. Asıl işveren ve alt işverenin her ikisi de sorumlu olup risk analizlerini yapmak veya yaptırmak zorunluluğu vardır. Risk Değerlendirmesi İşin tehlike sınıfına ve çalışan personel sınıfına bakılmaksızın.01/ Ocak /2013 tarihinden itibaren yaptırılması zorunludur.
Risk analizi geçerlilik süresi :

(Tehlike sınıfına göre tekrarlanır.)
Çok tehlikeli  iş yerlerinde     2 yılda bir  tekrarlanır.
Tehlikeli         iş yerlerinde     4 yılda bir  tekrarlanır.
Az tehlikeli    iş yerlerinde     6 yılda bir  tekrarlanır.

Risk Değerlendirme Ekibi:

Risk Değerlendirme Süreci

Risk Değerlendirme Süreci boyunca çalışanların görüşleri alınır ve sürece katılmaları sağlanır.
Tehlikelerin tanımlanması

a) İşyeri bina ve eklentileri.
b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler.
c) Üretim süreç ve teknikleri.
ç) İş ekipmanları.
d) Kullanılan maddeler.
e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler.
f) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar.
g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri.
ğ) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri.
h) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları.
ı) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.
i) İşyerinin teftiş sonuçları.
j) Meslek hastalığı kayıtları.
k) İş kazası kayıtları.
l) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar.
m) Ramak kala olay kayıtları.
n) Malzeme güvenlik bilgi formları.
o) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları.
ö) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları.
p) Acil durum planları.
r) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar.

a) İşletmenin yeri nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler.
b) Seçilen alanda, işyeri bina ve eklentilerinin plana uygun yerleştirilmemesi veya planda olmayan ilavelerin yapılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.
c) İşyeri bina ve eklentilerinin yapı ve yapım tarzı ile seçilen yapı malzemelerinden kaynaklanabilecek tehlikeler.
ç) Bakım ve onarım işleri de dahil işyerinde yürütülecek her türlü faaliyet esnasında çalışma usulleri, vardiya düzeni, ekip çalışması, organizasyon, nezaret sistemi, hiyerarşik düzen, ziyaretçi veya işyeri çalışanı olmayan diğer kişiler gibi faktörlerden kaynaklanabilecek tehlikeler.
d) İşin yürütümü, üretim teknikleri, kullanılan maddeler, makine ve ekipman, araç ve gereçler ile bunların çalışanların fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmaması veya kullanılmamasından kaynaklanabilecek tehlikeler.
e) Kuvvetli akım, aydınlatma, paratoner, topraklama gibi elektrik tesisatının bileşenleri ile ısıtma, havalandırma, atmosferik ve çevresel şartlardan korunma, drenaj, arıtma, yangın önleme ve mücadele ekipmanı ile benzeri yardımcı tesisat ve donanımlardan kaynaklanabilecek tehlikeler.
f) İşyerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan maddelerin işlenmesi, kullanılması, taşınması, depolanması ya da imha edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler.
g) Çalışma ortamına ilişkin hijyen koşulları ile çalışanların kişisel hijyen alışkanlıklarından kaynaklanabilecek tehlikeler.
ğ) Çalışanın, işyeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeler.
h) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterli eğitim almaması, bilgilendirilmemesi, çalışanlara uygun talimat verilmemesi veya çalışma izni prosedürü gereken durumlarda bu izin olmaksızın çalışılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.

Risk değerlendirme metodolojileri: